મા, મને રમવા દે..
પછી પેટ ભરીને જમવા દે..મા, મને રમવા દે.

નવા,નવા રમકડા રમવા દે,
ભેળુ સાથે થોડી ગોષ્ઠી કરવા દે..મા, મને રમવા દે.

સંતાકુકડી સાથીઓ સાથે રમવા દે,
થાકી પાકી તારા ખોળામાં આળોટવા દે..મા, મને રમવા દે.

રાતે રાતે થોડા તારલા ગણવા દે,
કાલા,કાલા ગીતા ગાતા મને સુવા દે..મા, મને રમવા દે.