એક હતી ચકી,
ને એક ચકા રાણા,
દિવસ ગુજારે થઈને ખુબ શાણા.

એક દિવસની વાત છે

ભઈ ચકીની ફરિયાદ છે.

ચકી કહે ચકાને તું જા…જા….જા…

ખાઉં નહી,પીઉં નહી, તારી સાથે બોલું નહી..

ઉંચે ઉંચે આભલામાં ઊડી ઊડી જાઉ..

ચકીબેન રીસાણા,

મનાવે ચકારાણા,

ફળ લાવું,ફૂલ લાવું, લાવું મોતી દાણા.

ચકાનું મન જાણી, મલકે
ચકી રાણી.. “