મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
યાદ કરૂ, થોડું રડવું આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
મનભરી થોડું થોડું હસાવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
મોઈ-દાડ્ડીયા આજ યાદ આવે!

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
મહેંકતી મારી વાડી યાદ આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
વરસાદની વાછટ યાદ આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
રીસાઈને છુપાતા યાદ આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
પથારી ભીંજાતી યાદ આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
મા જાગતી રાત યાદ આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
દાદીમાની વાર્તા યાદ આવે.

મને મારૂં બચપણ યાદ આવે,
ભુલાયેલું બચપણ યાદ આવે.