મા…મા… દિવાળી આવી,
નવા નવા કપલા સીવલાવજે..ઓ..મા…દિવાળી આવી..

માલે ખાવા છે ઘાલી ને ઘુઘલા…ઓ..મા…દિવાળી આવી..

માલે દોરવી સે ગમટી રંગોળી. ઓ..મા…દિવાળી આવી

કોદીયામાં તેલ પુરી કલવા છે દિવા..ઓ..મા…દિવાળી આવી

ફટાકલા લાવજે..ફૂલજલી લાવજે..ઓ..મા…દિવાળી આવી..

ગલમ ગલમ ગોટા ખાવા સે મારે..ઓ..મા…દિવાળી આવી

કપાલે કંકુનો ચાંદલો કરજે તું…ઓ..મા…દિવાળી આવી..

વેલો ઉઠી..પેલા પગે લાગીશ તને..ઓ..મા…દિવાળી આવી..