કવરમાં બીડીને સમય મોકલું,
તને ભીનીભીની ગઝલ મોકલું.

પીધોપુષ્પઆસવ અમે જ્યારથી,
સતત હું સુવાસિત અસર મોકલું.

ઘૂંટી રક્તમાં ગાલગા-નું રટણ,
અભૂતપૂર્વ કોઈ ધબક મોકલું.

સળગતાં રહ્યાં ગીષ્મનાં વન મહીં,
તને કેસૂડાંની ફસલ મોકલું.

મને લાવ કૂંપી ગઝલની પછી,
ગઝલવત થઈને અમલ મોકલું.

-મહેશ જોશી