કેમ ભુલુ,આપની આંગળી પક્ડી,
પહેલી પા પા પગલી ભરી હતી..

ધોડો, ઘોડો ખેલતા ખેલતા,
પહેલી સવારી આપની પર કરી હતી.

રમવા રમકડા નિત દીન,
ખુશીથી ખરીદી કરી હતી.

શું, શું નથી કર્યું,મને ખુશ કરવા,
જાત આપની નિચોવી હતી.

વંદુ આજ, આશિષ આપજો આજ,
જન્મદાતા આપની સાચી મહેરબાની હતી.