એક ઉંદર જંગલમાં ,હાફળો-ફાંફળો આમ તેમ દોડી રહ્યો હતો,આ જોઈ શિયાળે પુછ્યું’ઉંદરભાઈ, આમ-તેમ કેમ ભાગમ-ભાગ રહ્યાં છો?’
ઉંદર બોલ્યો’ભાઈ કોઈએ વાઘની માશીની મશ્કરી કરી છે અને તેમાં મારું નામ કોઈએ આપ્યું છે.’

વિજ્ઞાનના માસ્તરે ક્લાસમાં પૂછ્યું’ લોખંડને છૂટ્ટું મૂકી દેવામાં આવે તો શું થાય?
“લોખંડને કાટ લાગી જાય” ટપ દઈને ટપુડાએ જવાબ દીધો.
“સોનાને ખૂલ્લું મુકવામાં આવે તો?”
“સોનું સેકંડમાં ગાયબ થઈ જાય!”