રાસ લેતી બાળા

રાસ લેતી બાળા

રાસ લેતી બાળા”]
******************************************************************

મા! મારે લેવા છે ગરબા,
મા મારે રમવા છે રાસ.

ચણિયો ને ચૂંદડી રોજ,રોજ પે’રી,
સહેલીઓને સાથ મારે લેવા છે રાસ.

ઝાંઝર જમકાવતા,ચુડીઓ ખનકાવતા,
અંબા માની સાથ મારે લેવા છે રાસ.

માથે મટુકીમાં દિવડો પ્રગટાવતા,
ગરબીની આસ-પાસ મારે લેવા છે રાસ.

નવરાત્રીની આ રાત રૂડી રળિયામણી,
નવા,નવા વસ્ત્રો સજી,મારે લેવા છે રાસ.

-વિશ્વદીપ બારડ